Huurovereenkomst vakantiewoning

Partijen:

 1. Y. van Oosten, wonende te Carrer Berna 18, 17251 Calonge, ES, hierna te noemen: ‘verhuurder’;en
 2. Persoon, welke de aanbetaling heeft overgemaakt op onderstaande rekeningnummer en rekening houder is van derekening waarvan de aanbetaling afkomstig is, dus akkoord is: hierna te noemen: ‘huurder’;

Overwegen het volgende:

partijen wensen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan als bedoeld in artikel 7:232 lid 2 BW verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze huurovereenkomst

Zijn overeengekomen:
Artikel 1 – Omschrijving gehuurde

1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de vakantiewoning aan de Carrer Berna 18 te 17251 Calonge, Girona, ES, hierna te noemen: ‘het gehuurde’.

Artikel 2 – Bestemming gehuurde

1. Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken als vakantiewoning of recreatiebungalow voor het houden van een vakantie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde niet voor een andere bestemming gebruiken.

Artikel 3 – Duur overeenkomst

 1. De huurovereenkomst is tussen 01 april 2023 om 16.00 uur en eindigt op 30 september 2023 om 13.00 uur met een exacte datum zoals aangegeven bij de reserveringsaanvraag.
 2. De huurovereenkomst eindigt na afloop van overeengekomen exacte datum en kan nooit langer duren dan in eerste instantie is overeengekomen en waaarvoor is betaald. omschreven periode zal altijd automatisch stoppen zonder dat daarvoor opzegging is vereist.
 3. Het gehuurde dient ten minste voor 6 achtereenvolgende nachten te worden gehuurd. Indien een huurder minder dan 6 nachten boekt, wordt ten minste het tarief van 6 nachten berekend.

Artikel 4 – Staat van onderhoud

1. Verhuurder zal het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking stellen. Bij aankomst en verlaten van de woning zal altijd wordne gekeken naar de staat van de woning. Dit zal door Alvent B.V. worden verzorgd.

Artikel 5 – Prijs Artikel 6 – Annulering

1. Verhuurder zal het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking stellen. Annulering is mogelijk zoals aangegeven bij de reservering en zoals vermeld op de reserveringspagina van de website: www.casasuerte.com/reserveren.

Artikel 7 – Gebruiksvoorschriften

 1. Het maximale aantal gasten is beperkt tot 8 personen.
 2. Het is verboden te roken in de woning.
 3. Huurder dient het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, APV of anderoverheidsvoorschrift.
 4. Huurder mag geen hinder of overlast veroorzaken aan omwonenden of de omgeving.
 1. Huurder mag geen hinder of overlast veroorzaken aan omwonenden of de omgeving.
 2. Huurder dient passende voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat er schade aan het milieu in welkevorm dan ook ontstaat.
 3. Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel veroorzaakt doorhet gehuurde.
 4. Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aanverhuurder te melden.

Artikel 8 – Onderhuur

1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 9 – Huisdieren

1. Huisdieren zijn in het gehuurde niet toegestaan.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
  de gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.

Artikel 11 – Energieprestatie van het gehuurde

1. Verhuurder heeft het energielabel dan wel de Energie-Index ten aanzien van het gehuurde geregistreerd. Een afschrift van het energielabel dan wel de Energie-Index ten aanzien van het gehuurde is in het gehuurde aanwezig.

Artikel 12 – Einde huurovereenkomst en oplevering

 1. Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven artikel 4.
 2. Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn wel in huurprijs inbegrepen.

Artikel 13 – Niet nakoming

 1. Komt één van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.
 3. Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van een evenredig percentage van de huurprijs.

Artikel 14 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien een deel van deze huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Artikel 15 – Online handtekening

1. Indien Partijen gebruikmaken van de online handtekening dienst voor dit elektronische contract dat is opgesteld op het platform van Rocket Lawyer, dan verklaren zij daarmee dat dit contract de originele versie is en het contract Partijen rechtsgeldig bindt. Partijen ontvangen een e-mail zodra alle Partijen dit contract hebben ondertekend, hetgeen bewijs vormt dat dit contract rechtsgeldig tot stand is gekomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar het gehuurde is gelegen.